Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Bonsaivereniging Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op onze bonsaivereniging.

Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Bonsaivereniging Zuid-Holland.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Bonsaivereniging Zuid-Holland persoonsgegevens?
Bonsaivereniging Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van Bonsaivereniging Zuid-Holland
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Bonsaivereniging Zuid-Holland of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Bonsaivereniging Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens in de administratieve omgeving van Bonsaivereniging Zuid-Holland. Deze gegevens worden verwerkt door het bestuur. Het bestuur draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor een deugdelijk en betrouwbaar gebruik van uw gegevens.

Waarvoor verwerkt Bonsaivereniging Zuid-Holland persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van Bonsaivereniging Zuid-Holland of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de vereniging, het bestuur, locaties en andere zaken die voor u als lid van belang zijn om u over te informeren.

Als u eenmaal lid of relatie van Bonsaivereniging Zuid-Holland bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de vereniging. Denk daarbij aan workshops, veilingen, beurzen, etc. Wilt u niet benaderd worden voor een bepaald verenigingsonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Bonsaivereniging Zuid-Holland ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan informatie omtrent uw gezondheid, allergieën, etc.

Hoe gaat Bonsaivereniging Zuid-Holland met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door een bericht te sturen aan de secretaris van onze vereniging via onze contactpagina kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap of relatie met Bonsaivereniging Zuid-Holland opvragen en laten bewerken.
Daarnaast kunnen de bestuursleden uw gegevens inzien.
Bonsaivereniging Zuid-Holland zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met externe partijen, zonder u hier op voorhand om toestemming voor te vragen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het daardoor mogelijk voor Bonsaivereniging Zuid-Holland oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bonsaivereniging Zuid-Holland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Bonsaivereniging Zuid-Holland van mij verwerkt?
U kunt bij de secretaris opvragen, welke gegevens wij van u bewaren. U kunt deze vervolgens bewerken. Hiervoor stuurt u een bericht naar onze  secretaris.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bonsaivereniging Zuid-Holland kunt u terecht bij de secretaris of bij een ander lid van het bestuur.

OPT-OUT
Voor bepaalde berichten vanuit Bonsaivereniging Zuid-Holland aan u is het niet mogelijk om u hiervan af te melden. Denk hierbij aan een bevestiging van de inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Bonsaivereniging Zuid-Holland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien u geen prijs stelt op informatie over Bonsaivereniging Zuid-Holland, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid
Bonsaivereniging Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het aangaan van uw lidmaatschap te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer
De inhoud van www.bvz-h.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Bonsaivereniging Zuid-Holland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bonsaivereniging Zuid-Holland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Bekijk de volledige disclaimer

Cookies
Bonsaivereniging Zuid-Holland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Bonsaivereniging Zuid-Holland maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.